موسسه ماه مهر

۳۰ آبان ۱۳۹۸

کامبیز موسوی اقدم

 کامبیز موسوی اقدم

کامبیز موسوی اقدم پژوهشگر و استادیار دانشگاه هنر تهران است. او دکترای خود را در رشته ی تاریخ هنر و مطالعات بصری ار دانشگاه منچستر اخذ کرد (1388). تز دکترای او درباره ی ارتباط هنر و علم در دوراه ی مدرن، و به طور مشخص دلالت های نظریه ی فیزیکی آنتروپی در هنر مدرن و معاصر است. موسوی اقدم از آن پس به تدریس و تحقیق در حوزه های نقد هنری و تاریخ و فلسفه ی هنر مدرن و معاصرپرداخت. در دوره ی فوق دکترای خود در آلمان تمرکز او بر "مدرنیسم ایرانی" بوده است. موسوی اقدم مقاله ها و سخنرانی های متعددی در زمینه های مذکور در داخل و خارج از کشور ارایه داده است که از جمله مقاله ای است با عنوان "تاریخ هنر، هنر ملی، و روشنفکری ایرانی در  دهه 1340