موسسه ماه مهر

۰۱ آذر ۱۳۹۸
files_artist_n00133470-b[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg

کشمیرشکن حمید

حمید کشمیرشکن پژوهشگر و استاد مهمان در دانشگاه لندن است و نیزعضو هیأت علمی مهمان در دپارتمان تاریخ هنر دانشگاه آکسفورد و سردبیر فصلنامه  دوزبانه (انگلیسی-فارسی) هنر فردا بوده است. وی از سال 1383 تا 1391 استاد مهمان در مرکز پژوهشی خلیلی در دانشگاه آکسفورد بوده و دکترای تاریخ هنر را از دانشگاه لندن دریافت و سپس دو دوره فوق‌دکترا را در دانشگاه آکسفورد در سال های 1383ـ1384 و 1387 با بورس آکادمی‏ بریتانیا گذرانده است. او همایش ها و گردهمایی های بین المللی متعددی را در باره هنر معاصر ایران و خاورمیانه مدیریت و برنامه ریزی کرده و در مقام مورخ و منتقد هنر کتاب‌ها و مقالات بسیاری را به زبان‌های انگلیسی و فارسی به چاپ رسانده و یا در همایش‏های بین‏المللی ارایه کرده است. از جمله آثار اخیر وی می‏‏توان از کتابهای: Contemporary Iranian Art: New Perspectives (2013), Amidst Shadow and Light: Contemporary Iranian Art and Artist (2011) و مقالاتی چون: “Reclaiming Cultural Space: Artist’s Performativity versus State’s Expectations in Contemporary Iran” (2013), “Contemporary or Specific: the Dichotomous Desires in Art of Early 21st Century Iran” (2011), “Seeing Twofold: Locality and Trans-locality in the Art of Contemporary Iran” (2011). نام برد.