موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸

مکتب نگارگری هرات

files_magazinContents_972767Screen_Shot_2019-04-11_at_3.19.12_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

در کارگاه کتابخانه های شاهرخ تیموری و بایسنقر میرزا، دستاوردهای پیشین نگارگران شیراز و بغداد و تبریز و نیز شاید تاثیرات جدید نقاشی چینی به هم آمیخته شد و سبک رسمی هرات در نیمه نخست سده نهم هجری به وجود آمد. تصاویر شاهنامه بایسنقری از نخستین نمونه های شاخص این سبک به شمار می آید. مولانا خلیل و غیاث الدین از جمله نمایندگان مکتب هرا بودند و میراث ایشان از طریق هنرمندانی چون استاد منصور و روح الله میرک به کمال الدین بهزاد رسید. نگارگران هرات در روش مرسوم فضاسازی و صحنه پردازی، طراحی و ترکیب بندی پیکرها، کاربست رنگهای پاک و درخشان و استفاده از نقش های تزیینی متنوع، پیشرفت قابل ملاحظه ای کردند.