موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸

کتاب "پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی"

files_magazinContents_737756Screen_Shot_2019-02-24_at_4.35.33_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

سیاست گذاری فرهنگی در معنای عام آن برنامه‌ریزی سازمان یافته دولت‌ها در امور فرهنگی، هنری و آموزش عمومی و دین است. این کتاب از مباحث مورد توجه سیاست‌گذاری فرهنگی، تنها به سیاست هنر در افکار و آرای کارگزاران فرهنگی، دولتمردان، مدیران، هنرمندان، روشنفکران و هنردوستان درون دولت از 1313تا1356می‌پردازد.