موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸

انجمن خروس جنگی

files_magazinContents_Screen_Shot_2018-12-02_at_1.10.23_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

انجمن خروس جنگی با هدف، روشنگری و آشنایی مردم و هنرمندان به درست اندیشی در هنر، روشنگری اذهان نسبت به هنر نو و مبارزه در برابر کهنه پرستی و سنت گرایی تشکیل شد. جلیل ضیاءپور درباره انجمن خروس جنگی می گفت: «من خواستم هویت ملی مان را با الهام گیری از میراث خود به دنیای نو وارد کنیم بی آنکه مقلد باشیم و یا اینکه بگذاریم مقلد باشند و این حرکت از روی هدف و بنیادین بود نه یک جنگ سلیقه‌ای.» این انجمن از هنرمندان، شاعران و نویسندگان نوگرای ایرانی به رهبری جلیل ضیاء پور، غلامحسین غریب، داستان نویس و موسیقیدان،  و حسن شیروانی، نمایشنامه نویس، در سال 1328 شمسی در تهران تشکیل شد. منوچهر شیبانی، شاعر و نقاش و نیما یوشیج با این انجمن همکاری می کردند. تشکیل انجمن خروس جنگی، انتشار مجله ای با همین نام و برگزاری سخنرانی ها و کارنماهای مرتبط با آن را می توان از رویدادهای مهم در معرفی و ترویج هنر نو در ایران به شمار آورد. گزینش «خروس جنگی» از سوی اعضای انجمن نیز نشان دهنده تقابل این گروه با سبک و سیاق قدیم رایج در هنر و ادب بود. اولین شماره انجمن با شعر «از شهر صبح» نیما یوشیج آغاز شد. مجله خروس جنگی، پس از انتشار پنج شماره توقیف شد. به قول ضیاء پور، «خروسانی که در زیر لوای خروس جنگی زره دار به یک صورت واحد نمودار بودند، این بار در مجله کویر چهره نمودند.» مجله کویر نیز چندان نپایید و «پنجه خروس» جای آن را گرفت که آن هم فقط در دو شماره انتشار یافت. شایان ذکر است که سهراب سپهری و بهمن محصص در نشریه پنجه خروس با ضیاءپور همکاری می کردند.