موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

پوشاک مردان در دوره قاجار

files_magazinContents_325728Screen_Shot_2018-12-02_at_12.14.01_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

در دوره قاجار، مردان پیراهن بی یقه و شلوار نازک و گشاد می پوشیدند که با بندی به دور کمرشان محکم می شد. برای کسانی که از عهده شان بر می آمد دو بالاپوش وجود داشت که روی یکدیگر می پوشیدند و هر دو تا کمر تنگ بدن بودند و بعد به صورت گسترده و گشاد آویزان بودند و تا قوزک پا می رسیدند. درز آستین های بلند این بالاپوش ها از شانه تا آرنج دوخته می شد و بعد می شد با دکمه آنها را بست یا آزاد و آویزان رهایشان ساخت. بر روی هر لباسی قبای گل و گشادی با آستین های فوق آلعاده گشاد و بلندتر از دست ها پوشیده می شد. زمانی که بیرون می رفتند، رسم بر این بود که این قبا را از شانه ها بیاویزند و بگذارند آستین ها آویزان باشند، لیکن در حضور میهمانان یا شخصی بلندپایه تر، آستین ها می بایست دست ها را مخفی نگه می داشت که این نماد احترام بود