موسسه ماه مهر

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

مکتب سقاخانه

files_magazinContents_Screen_Shot_2018-09-22_at_11.57.45_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

عنوان سقاخانه را اولین بار کریم امامی منتقد هنر، روزنامه نگار و مدرس زبان انگلیسی در هنرکده هنرهای تزیینی تهران به کار برد. این نام در ابتدا برای توصیف آثار هنرمندان نقاش و مجسمه سازی استفاده شد که برخی عناصر موجود در هنر نذری شیعی را در آثار نوگرای خود به کار می بردند. این عنوان بعدتر به تدریج به اشکال گوناگون نقامکتب سقاخانه 
عنوان سقاخانه را اولین بار کریم امامی منتقد هنر، روزنامه نگار و مدرس زبان انگلیسی در هنرکده هنرهای تزیینی تهران به کار برد. این نام در ابتدا برای توصیف آثار هنرمندان نقاش و مجسمه سازی استفاده شد که برخی عناصر موجود در هنر نذری شیعی را در آثار نوگرای خود به کار می بردند. این عنوان بعدتر به تدریج به اشکال گوناگون نقاشی و مجسمه سازی مدرن ایران که در آنها از عناصر سنتی- تزیینی استفاده شده بود،گسترش یافت. از هنرمندان این گروه می توان به حسین زنده رودی، پرویز تناولی، فرامرز پیلارام، ژازه تباتبایی، ناصر اویسی، منصور قندریز و مسعود عربشاهی اشاره کرد. 
پرویز تناولی در مورد آغاز این جریان روایت می کند که هنگامی که او و حسین زنده رودی در اواخر دهه 1330، در جستجوی مواد خام محلی ایرانی برای استفاده و یا گسترش آنها در آثارشان بودند، مجذوب پوسترهای چاپی حاوی صحنه های مذهبی، مهرهای طلسم وار و اشکال تصویری موجود در جنوب تهران شدند. آنچه در این نمونه ها جلب توجه آنها را به خود جلب کرد سادگی اشکال، نقوش تکرار شونده و رنگ های خالص بود.شی و مجسمه سازی مدرن ایران که در آنها از عناصر سنتی- تزیینی استفاده شده بود،گسترش یافت. از هنرمندان این گروه می توان به حسین زنده رودی، پرویز تناولی، فرامرز پیلارام، ژازه تباتبایی، ناصر اویسی، منصور قندریز و مسعود عربشاهی اشاره کرد. 
پرویز تناولی در مورد آغاز این جریان روایت می کند که هنگامی که او و حسین زنده رودی در اواخر دهه 1330، در جستجوی مواد خام محلی ایرانی برای استفاده و یا گسترش آنها در آثارشان بودند، مجذوب پوسترهای چاپی حاوی صحنه های مذهبی، مهرهای طلسم وار و اشکال تصویری موجود در جنوب تهران شدند. آنچه در این نمونه ها جلب توجه آنها را به خود جلب کرد سادگی اشکال، نقوش تکرار شونده و رنگ های خالص بود.


Screen Shot 2018-09-22 at 11.56.46 AM.png Screen Shot 2018-09-22 at 11.57.33 AM.png