موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

الفبای هنر امروز

files_magazinContents_696126Screen_Shot_2018-08-18_at_11.29.35_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

معرفی کتاب: الفبای هنر امروز

ما هرگز نمی توانیم همه ی گوشه و کناره های نگرش فردی دیگران را بفهمیم و تجربه کنیم. از همین روست که دیدن تنها بخش کوچکی از آنچه ذهن کسی دیگر را به خود مشغول می دارد، برای ما پر کشش و اعتیاد آور است...دلبستگی زیاد یا غیر طبیعی و حتی نادرست یک نفر به چیزی یا رفتاری، میل دیگران به نگاه دزدانه و سرک کشیدن به احوال دیگران او را بیدار می کند. فتیش نوعی نزدیک بینی است که در رفتار نامعمول در ذهن یک فرد اهمیتی بی اندازه یافته است که بخشی از یک چیز را بزرگتر از همه می بیند و نشان می دهد. در کاربرد مدرن واژه فتیش، یک سوءتفاهم فرهنگی ژرف وجود دارد، بار تحقیر آمیز استعمارگری غرب در سده های شانزدهم و هفدهم میلادی. این واژه برای بی اعتبار کردن اعتقاد روحی سنتی آفریقایی ها به اجسام توسط غربیان بکار گرفته می شد. اروپاییان با بدوی خواندن همه ی اجسام نا آشنا و همه ی باورهایی که به آن آشنایی نداشتند، آنها را باطل و غیر انسانی جلوه دادند تا هوشمندانه خشونت ورزی خود را توجیه کنند. هنگامی که می خواهند تعریفی از چیدمان ارایه دهند، همواره نخست آن را به عنوان یک رسانه هنری معرفی می کنند. گرچه دهه هاست چیدمان را می شناسیم اما هنوز یکی از تازه ترین شکل های هنرهای دیداری است و نمی توان درباره اش تاریخ نگاری کرد. برخی اوقات در یک نمایش، کیوریتور از هنرمند بیشتر به چشم می آید. آنان مشخصا به دنبال این نابرابری نیستند اما به هر روی خودشیفتگی، آفرینش و انتقاد از خود، دست در دست هم می آیند. هنگامی که صحبت از برگزاری یک نمایشگاه است، چیدن دقیقا به معنی ترتیب جای دهی اشیا و آثار هنری و ارتباط آنها با یکدیگر است. آنچه خواندید بخشی از تلاشی است در کتابی با عنوان" الفبای هنر امروز" به نویسندگی ینس هومن، ترجمه افراصفا، نشر نظر برای تعریف واژگان جهان هنر معاصر و همه ی مفاهیمی که هنر را به آنچه هست تبدیل کرده است.