موسسه ماه مهر

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

رضا عباسی

files_magazinContents_47310Screen_Shot_2018-08-01_at_4.50.16_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
رضا عباسی (درگذشته ۱۰۴۴هـ / ۱۶۳۵ م) 
مشهورترین نقاش زمان شاه عباس صفوی است.

وی را پرورده مکتب قزوین می‌دانند. هنگامی که شاه عباس (1037 – 955/ 1628-1587) تختگاه خود را از قزوین به اصفهان تغییر داد و همه هنرها با فرامین هوادارانه و گشاده دستانه او مقام و دستاوردی ارجمند یافتند، نقاشی هم به مرحله تازه‌ای از تحول گام نهاد. برخی از مورخان تاثیر نقاشی های اروپایی را در نگاره های رضا عباسی به عنوان نقطه آغاز توجه به هنر اروپایی در میان نقاشان ایرانی بشمار می آورند. طراحی کاشی‌های سقف و زیر گنبد عظیم مسجد شاه اصفهان برعهده رضا عباسی بوده است.