موسسه ماه مهر

۰۳ خرداد ۱۳۹۸

نخستین نمایشگاه دوسالانه در ایران “بی ینال تھران”

files_magazinContents_757003Screen_Shot_2018-07-18_at_1.40.48_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

نخستین نمایشگاه دوسالانه در ایران که “بی ینال تھران” نام گرفت به سرپرستی اداره کل ھنرھای زیبای کشور با یاری معاون وزارت فرھنگ و ھنر و با ھمت و مباشرت یکی از نقاشان، مارکوگریگوریان در بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت شمسی در کاخ ابیض تھران برپا شد. گریگوریان از پیشگامان مدرنیسم در نقاشی معاصر ایران بود که پس از بازگشت از ایتالیا در نیمه دوم دھه سی شمسی در وزارت فرھنگ و ھنر شاغل شد. سپس گالری استینیک را تاسیس کرد و در آن به معرفی آثار نقاشان جوان و نوگرا می پرداخت در شرایطی که علیرغم تلاش و فعالیت نقاشان نوگرای ایران فرصتی برای عرصه عمومی و ارزیابی آثار آنھا در نمایشگاھی ھدفمند وجود نداشت، تشکیل بی ینال تھران با ھمت گریگوریان می توانست فرصت مناسبی برای به نمایش در آمدن آثار جدید و حضور جدی نقاشی نوگرای ایران در صحنه فرھنگی – ھنری کشور باشد. 
از نخستین نتایجی که بدنبال نوگرایی نقاشان جوان ایرانی که از دھه بیست با تشکیل دانشکده ھنرھای زیبا شروع شده و در مقدمه بروشور نخستین بی ینال تھران بر آن تاکید شده بود رھائی ھنرمندان ایرانی از طبیعت گرایی محض و یا به عبارت دیگر طبیعت گریزی آنھا بود که خود موفقیت بزرگی محسوب می شد. نقاش امروز پیرو شیوه نو است و در پی سواد برداشتن از طبیعت نیست، در پی آنست که احساس اصیل و نیرومندی را که در خاطرش نقش بسته آشکار کند و شکل ببخشد. در این مقصود از ھمه نقش ھای عالم از خطوط و رنگھای گوناگون و ترکیب صورت ھای طبیعت مدد می طلبد و ھر چه او را بکار آید به ھم می پیوندد . غم آن ندارد که بعضی شکل ھا در دستش می شکند و رنگ ھا از راه به در می رود و خط مستی می کند و زنده و بیجان در می آمیزد.