موسسه ماه مهر

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

نقاشی خیالی یا قهوه خانه ای،حسن اسماعیل زاده

files_magazinContents_Screen_Shot_2018-07-11_at_11.07.35_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
نقاشی خیالی یا قهوه خانه ای،حسن اسماعیل زاده 
نقاشی قهوه خانه ای با دو استادخود محمد مدبر و حسین قوللر آغاسی شناخته می شود. قوللر آغاسی می گوید:" روزی که من و محمد مدبر و بقیه به این نقاشی جان دادیم، اصلا فکر رقابت و چشم و هم چشمی با نقاشان تحصیل کرده و از فرنگ برگشته در سرمان نبود. ما از سر ساختمان ها، کنارکوره های کاشی پزی و از سنگتراشی ها آمده بودیم. ما عقل و ذوقمان را روی هم گذاشته بودیم. هر که هر هنری داشت به که هر هنری داشت به کار می گرفت. قهوه چی ها هم کمک کردند چای و دیزی مان را به راه انداختند، خرح زندگی مان را دادند، ما هم کار کردیم. " 
نقاشی های قهوه خانه ای با موضوع های رزمی شاهنامه، وقایع تاریخ اسلام، و داستان های بزمی بیشتر معرفی شده است.