موسسه ماه مهر

۲۶ خرداد ۱۳۹۸

فراخوان طراحی مدال گرامی داشت نودمین سالزاد سهراب سپهری در موسسه ماه مهر

فراخوان طراحی مدال گرامی داشت نودمین سالزاد سهراب سپهری در موسسه ماه مهر 

استاد پرویز تناولی مجسمه ساز و نقاش جهانی ایران، در آیین داوری آثار هنر جویان دوره مجسمه های کوچک در موسسه ماه مهر با اعلان این خبر افزود: در مهر ماه امسال در چند شهر دنیا سالزاد سهراب سپهری برگزار خواهد شد. در ایران نیز با برپایی نمایشگاهی از آثار طراحی مدال بر گرفته از اشعار یا پرتره این نقاش فقید همراهی می‌شود. 

اخبار تکمیلی بر روی وب سایت ماه مهر منتشر خواهد شد.