موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۸

گزارش تصویری از ژوژمان پایان دوره جواهر‌سازی و مجسمه‌سازی به روش معکوس با حضور استاد پرویز تناولی و مدرس دوره مونا پاد

files_magazinContents_496377تناولی_۱[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

تناولی ۲.jpg تناولی ۳.jpg تناولی ۴.jpg تناولی ۵.jpg تناولی ۶.jpg تناولی ۷.jpg تناولی ۸.jpg تناولی ۱۰.jpg تناولی ۱۱.jpg تناولی ۱۳.jpg تناولی ۱۴.jpg تناولی ۱۵.jpg تناولی ۱۶.jpg تناولی ۱۸.jpg تناولی ۲۰.jpg تناولی ۲۱.jpg تناولی ۲۲.jpg تناولی ۲۳.jpg تناولی ۲۴.jpg تناولی ۲۵.jpg تناولی ۲۶.jpg تناولی ۲۷.jpg تناولی ۲۸.jpg تناولی ۲۹.jpg تناولی ۳۰.jpg تناولی ۳۱.jpg تناولی ۳۲.jpg