موسسه ماه مهر

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

شروع دوره جدید تاریخ هنر معاصر

files_magazinContents_726813bruce-nauman-the-true-artist-helps-the-world-by-revealing-mystic-truths-1967_courtesy-of-sperone-westwater[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

شروع دوره جدید کلاس "تاریخ هنر معاصر"

استاد سمیع آذر

روزهای دوشنبه

ساعت: 17-15

"هنر معاصر" کلیه جریانهای فرامدرنیستی را که از دهه 1960 به ظهور رسیده و به طور فزاینده ای بر صحنه هنر جهان حاکمیت یافته ، در برمی‌گیرد. این جریان ها، با بکارگیری روش ها و رسانه های جدید در بیان هنری، مفهوم و رویکرد ساختارگرای هنر مدرن را به چالش کشیده و تحول عظیمی را در شیوه آفرینش هنری رقم زدند. هنر مفهومی، هنر اجرایی، هنر بدنی، هنر ویدئویی، هنر تزئینی، هنر آوایی و هنر دیجیتالی از جمله جریان هایی بودند که با کاربست رسانه های نوینی چون چیدمان، ویدئو، عکس، کامپیوتر و حتی بدن هنرمند، عصر جدیدی را در تاریخ هنر پدید آورند که از آن به عنوان " هنر معاصر" یاد می‌شود. در این دوران شیوه‌های رایج نقاشی و مجسمه سازی مدرن نیز همراه با تحولاتی تداوم یافتند.