موسسه ماه مهر

۳۰ آبان ۱۳۹۸

ماه مهر "کارگاه طراحی معاصر" را برگزار می کند

files_magazinContents_Pavel-Pepperstein-Pipe-or-001[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

استاد کارگاه عملی: علی نصیر

استاد کارگاه نظری: حمید سوری

طراحی در دهه های اخیر، مانند رسانه های دیگر تعریف گسترده ای یافته است. نه رسانه ای ناب محسوب می شود، نه محدود به مواد و متریال

مشخص است و نه الزاما مرحله مقدماتی یک اثر. گاه تشخیص مرز میان طراحی ها و رسانه های دیگر نیز ناممکن گردیده و از این رو خلاقیت

هنرمند در این عرصه نامحدود است.

بخش نظری این کارگاه، سه جلسه ی دو ساعته خواهد بود:

جلسه اول مروری سریع بر تاریخچه و دگردیسی های طراحی از گذشته تا دوره مدرن را در بر می گیرد.

و در جلسه دوم و سوم به تلقی های متنوع و وجوه مختلف طراحی معاصر پرداخته می شود.

مطالب مطرح شده در این 2 جلسه را میتوان ذیل سرفصل های زیر طبقه بندی کرد:

- طراحی به مثابه یک رسانه مستقل، فراتر از مرحله مقدماتی یک اثر و یا رسانه ای ناب.

- تعریف گسترده طراحی که وجوه مفهومی، پرفورمنس، فرایند، گستردگی مواد مورد استفاده، ودر هم تنیدگی با رسانه های دیگر را شامل می شود.

- مروری بر نمایشگاه ها و نهادهای تاثیر گذار بر طراحی معاصر،

-   نمونه هایی از هنرمندان مهمی که رسانه ی اصلی شان طراحی است و یا با نگاهی معاصر طراحی می آفرینند.

بخش عملی این کارگاه کمتر درگیر گفتمان تئوری و کیفیت هستی شناسانه طراحی است و بیشتر شامل تجربه های عملی هنرجویان است و چه

ذهنیت های روایی و چه ایده های مفهومی را در بر می گیرد.

- گزینش هنرجویان در بخش عملی براساس نمونه کار است.

- ابزار کار آزاد است.

تعداد جلسات عملی: 8 جلسه سه ساعته هفته ای 2 جلسه – شنبه و سه شنبه 13 - 10

تعداد جلسات تئوری: 3 جلسه دو ساعته شنبه 16:30 – 14:30