موسسه ماه مهر

۰۱ آذر ۱۳۹۸

نمایشگاه علیرضا جدی در گالری آن

files_magazinContents_392645kh2w_88copy[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

 نمایشگاه انفرادی  

آثار علیرضا جُدِی

 با عنوان "داستان سر به مهر" در نگارستان آنآدینه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۶ تا ۲٠ : گشایش
 ۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت : پایان
یکشنبه تا آدینه  ساعت ۱۱ تا ۲۰ : زمان بازدید