موسسه ماه مهر

۰۱ مهر ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری الهه

files_magazinContents_299724securedownload[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

 ساناز آبایی

نسرین عیوضیان

ژینوس میثاقی 

افتتاحیه: 9 اسفند 1392 از ساعت 16 الی 20

نمایشگاه تا 19 اسفند ادامه دارد. 

شایان ذکر است گالری در تاریخ 16 اسفند تعطیل است.