موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۸

کلاس جدید "تجزیه و تحلیل آثار مجسمه" با کامبیز صبری در ماه مهر

files_magazinContents_308622download[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

امروزه جایگاه احجام سه بعدی و مجسمه، با شیوه های متنوع ارایه آنها، در رویکردهای مختلف هنری کاملا ً مشهود است.نگریستن به مجسمه مستلزم شناخت تحولات فراوانیست که در طول دوران، میان هنرمند، شرایط و آنچه می ساخته صورت گرفته است.

این برنامه نگاهی تحلیلی برعقاید و روشهای هنرمندان مجسمه ساز از ابتدایی ترین دوران تاکنون دارد. مقدمه ای بر ارکان تجزیه و تحلیل مجسمه و مجسمه ساز و سپس نمایش فیلم هایی ازافراد جریان ساز در این حیطه توام با نقد و گفتگو در مورد آنها، شالودۀ اصلی این کلاس را تشکیل می دهد.