موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸

کارگاه "ایده و مفهوم در تجربه هنری" رویکردی تازه در نقاشی معاصر

files_magazinContents_931692download[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

 استاد: دکتر علیرضا سمیع آذر

بخش مهمی از تجربه نقاشی معاصر در یک فرآیند مفهومی خلق می شود؛ فرآیندی که در آن تقابل مفاهیم و کنایه ها و بازی نمادها و نشانه ها نقش اصلی را ایفا کرده و ایده اثر را متبلور می سازند. برخلاف رویکرد مدرنیستی که کیفیات زیبایی شناختی و عناصر فرم، رنگ، ترکیب و فضا همه دنیای نقاشی را دربرمی گیرد، در نقاشی معاصر همه اینها تقدم خود را از دست داده و در خدمت بیان، اندیشه و معنا قرار می گیرند.

ایده و مفهوم ضرورتاً به دنیای بیرون نقاشی مربوط نمی شود؛ محتوای یک نقاشی الزاماً مسائل دنیای معاصر مثل بحران هویت، دغدغه های سیاسی و نگرانی های انسانی نیست. ایده و مفهوم می تواند بطور انتقادی به خود هنر و جهان نقاشی مربوط شود. در این صورت حاصل کار هنرمند یک نقاشی مفهومی است که تعریف جدیدی از این رسانه و اجزاء و مواد آن ارائه می کند. اثر هنری در این تعریف، با دوری از احساسات رمانتیک و در رویکردی متفاوت از حیث کیفیت ظاهری، مواد بکار رفته و نوع ارتباط با مخاطب، بیشتر یک چالش در برابر خود نقاشی است.

بر مبنای این نگاه، کارگاه تجربی "ایده و مفهوم در تجربه هنری" نه یک کلاس نقاشی و نه فرصتی برای تقویت مهارت های نقاشانه است؛ بلکه تجربه ایست متفاوت برای تامل در مفهوم و ماهیت نقاشی. بازخوانی آنچه تاکنون نقاشی تلقی می شده و جستجویی برای یافتن ایده های جدید در این هنر و راههایی متفاوت در بیان آنها که لاجرم به تعریف تازه ای از نقاشی منجر خواهد شد. 

شروع کار طبیعتاً با انتخاب ایده خواهد بود که ممکن است درباره یک موضوع یا درباره خود نقاشی باشد. گسترش ایده و تعمق در شکل بیان آن به مفهوم معینی ازنقاشی منتهی می شود تا تعریف جدیدی از زیبایی شناسی، فرم، مواد و دیگر اجزاء این رسانه بدست آید. نقاشی در این فرآیند شالوده ثابتی نداشته و ایده و مفهوم ماهیت آن را تعیین می کند و البته هر ایده ای ممکن است به مشخصات جدیدی از نقاشی منتهی شود. لذا در پایان کار پهنه بسیار متنوعی از آثار، هم در ایده و مفهوم و هم در ساختار ظاهری، پدیدار خواهند شد. این تجربه ایست متفاوت برای شکستن مرزها، عبور از محدودیت ها و یافتن آلترناتیوهای تازه در هنر نقاشی.

کارگاه در طی  12 جلسه ( 6 جلسه تئوری و 6 جلسه عملی ) برگزار خواهد شد.

روزهای کارگاه : شنبه-یکشنبه-دوشنبه-پنج شنبه- جمعه

ساعت  کارگاه : 18 – 9

شروع دوره : 10/14/ 92

*شرکت در همه روزها در گارگاه الزامی است.

 آثار و رزومه خود را تا 92/9/30 به بخش آموزش موسسه تحویل دهید.CD*لطفا