موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_exhibition_396935Screen_Shot_2019-08-24_at_12.53.23_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

پندار وهم


پندار وهم

files_exhibition_Screen_Shot_2019-08-24_at_12.53.23_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

جنبه هاى بیانگر در آثار هنرمند همراه با موضوعاتى است که نوعى احساس تعلیق و نوعى احساس ناتمامى و حرکت آثار او را شکل مى دهد . خاکسترى هاى رنگى  پر و خالى زمینه و نشانه گذارى هایى که با رنگ هاى تندتر انجام مى پذیرد ، جنبه روایى آثار را تشدید مى کند . هر اثر روایتى مستقل است هر چند برخى عناصر در کارها تکرار مى شوند که هر بار به شکل متفاوت با قلم زنى مختلف در نقاشی های هنرمند حضور دارند .
بهنام کامران
شهریور۱۳۹۸
.
نمایشگاه نقاشی‌های علیرضامیرزا رضایی
گشایش: جمعه ۱ شهریور ساعت ۱۶
در گالری ماه مهر
نمایشگاه تا ۱۱ شهریورماه ادامه دارد.