موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_exhibition_996813Screen_Shot_2018-10-23_at_10.59.17_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

سفری در یاخته های رنگ و زمان


سفری در یاخته های رنگ و زمان

files_exhibition_Screen_Shot_2018-10-23_at_10.59.17_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
نگری به درونِ دنیایِ هنریِ من 
به عنوانِ یک هنرمند از درون تاریک-روشنِ "قاب‌ها" و درهم آمیزیِ رنگ‌هاست که بُردباریِ خاطراتِ درونی را حمل می‌کنم؛ واز‌آنجا، در نقاشی‌هایم همه‌یِ مشترکاتِ دیده‌ها و شنیده‌ها در زندگیِ زیسته را با خود همراه می‌کنم.  
اگرچه وا-گسسته‌ام از "گذشته" ولی هنوز به آن وابسته هم هستم. در میانه‌یِ این کشمکش، بودن به مانندِ قابی در درونِ قابی، سنگینی‌ای‌ست بر رویِ شانه‌هایم؛ همواره در ‌گذشتن از این کشمکش هستم. در بیانِ رنگ‌ها و دیالکتیکِ بازیِ درونیِ مابینِ لگام زدن و خودانگیختگی فُرم‌ها، "من" می‌باید رها گردانیده گردم. برایِ زنده گردانیده کردنِ این "خود" می‌باید بارِ تردیدِ تراشه‌یِ دوپارگی را وا بگذارم. می‌باید فردییَت‌ام را در رقص فُرم‌ها در نقاشی‌ها، کُلاژهایی که دنیایِ برون را وا می‌نمایند و حرکتِ خود انگیخته‌یِ طرح‌هایم به ثبوت برسانم...     
در این هِنایش‌هایِ هنریم، گاهی می‌نماید که عملِ نقاشی‌ام به طرز تمام نشدنیی تکرار می‌شود؛ بدونِ آغاز و پایانی، در یک زمانِ بی‌پایان، بدین منوال، خود را هم عریان می‌کنم. نقاشی می‌کنم که به چیستیِ "خود" برسم، که این "خود" را از منییَتِ خود رَها سازم، در عریانی به خود مُتتَکی باشم، و در بوالهوسی‌هایِ این دنیایی، تبدار باقی بمانم. دیگر رها از عریانیِ خویشتن می‌باید با این "خود" دراین سگالیدن و رؤیاهایِ درون زاد غور‌کنم، خودی که ترجمان یا دگردیسیِ خویش را در بازیِ درونیِ فُرم، رنگ و فضا می‌یابد.  
شایان افشار 
سفری در یاخته های رنگ و زمان عنوان نمایشگاه نقاشی های شایان افشار است که از تاریخ ۴ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۷ و از ساعت ۱۵ تا ۲۰ و جمعه ها ۱۶ تا۲۰

در نگارخانه ماه مهر برگزار می‌شود.