موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_exhibition_985835Screen_Shot_2018-07-04_at_10.57.40_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نمایشگاه گروهی نقاشی «هفت منظر»


نمایشگاه گروهی نقاشی «هفت منظر»

files_exhibition_Screen_Shot_2018-07-04_at_10.57.40_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
مقدمه این نمایش را  بهانه ای برای تکریم معلم می دانم . این هفت هنرمند وجوهی مشخص دارند. هم‌نشینی طبیعی ایده‌ها همراه با فردیت شکل گرفته مرا وادار می‌کند ارزش تعلیم هنر در فقدان آکادمی‌های فعال را یاداوری کنم.
رنگ‌ها در درخشش فام گونه خود شورِ سبک و سیاق استاد را در ذهن متبادر می‌کنند و شاکله متمایز طراحی ها در عین توانایی  گواه حفظ حریم روحی هنرجو توسط استاد است . تکیه بر فیگور انسان در اکثر آثار بیشتر از تعهد به مکاتب اساتید فقید گذشته بیان گر اضطرار فقدان توجه به احساسات انسانی در جهان معاصر، می توان دانست . حاصل مواجه مخاطب با این آثار هیجانی بیانگرا است که مرهون زاویه نگاه هنرمند به سوژه در مقام فرم و ایده است . استفاده از عناصرو نشانه های بومی کوششی برای تحلیل تاریخی است که بسترهسته اولیه برای شکل گیری هستی شناسی هنرمندان و نگاهی انتقادی در آینده می‌باشد . با نگاهی کلی به آثار  کارماده متنوع و الحان متکثر با تکیه بر سبک‌های دیده شده و تلاش فهم  این زبان‌های بصری، سویه پژوهشی  هنرجویان در مسیر آموزش را پدیدار نموده است.
در باز نگری تلاش تاریخ هنر مدرن ایرانی  جستجو برای زبان تصویری شاخص را مفهومی بنیادی  می دانم که آنرا دغدغه مشخص  کارنامه این تعلیم و تعلم می توان دانست.  
 جاوید رمضانی


هفت منظر 
نمایشگاه گروهی نقاشی
۱۵ تیر تا ۱ مرداد