موسسه ماه مهر

۲۴ آذر ۱۳۹۸
files_exhibition_634694lowsize2[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

شیرین اتحادیه


شیرین اتحادیه

files_exhibition_lowsize5[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

(29 مهر تا 15 آبان ماه 1390)

به مناسبت نمایشگاه 29/7/90 و چاپ کاتالوگ لازم است توضیح مختصر و اجمالی به 30 سال کار نقاشی ام را برای بینندگان داشته باشم تا علت به نمایش در آمدن تابلو ها بهتر مفهوم شوند.
فکر می کنم به غیر از به دست آوردن مهارت های نقاشی ، من برای فهم بهتر و دقت در درک جهان پیرامونم و جهان درونی خود نقاشی کرده ام.
با طراحی از حیاط ، حوض ، پنجره و درخت های اطراف خودم و حتی بچه های مدرسه و آدم های دور و برم در جهت شناخت بیشتر جهان بیرون برآمدم و سپس با شکستن آینه به صورت اتفاقی و نگاه به درون آینه ، نگاه به اطرافم درونی تر شد و منظره های بزرگ کوه و زمین های انتزاعی حدودا یک دهه بلکه بیشتر نگاه درونی به طبیعت بودند (1) ، البته برای کشف بیشتر دنیای درونم به صورت هم زمان و باز هم به صورت اتفاقی تقاشی از زنان سیاه آفریقایی آغاز گردید و آواز یکی از این زنان مرا به خود جلب کرد و با خرید سی دی شروع به بزرگ کردن چهره ها و نقاشی از او و سپس خوانندگان دیگر برآمدم. در توضیح این زن ها باید بگویم آنها را به زمین خیلی نزدیک دیدم ، نگاه به زن ها شاید نگاه به درون خودم هم بوده است.(2)
زنان عشایر به غیر از اینکه ایرانیند و به من نزدیک تر ، شباهتشان با زنان آفریقایی ،نزدیکی هر دو به زمین و مسائل زمین است و تفاوتشان در این است که زنان سیاه آفریقایی در ارتباط با مسائلشان آواز می خوانند و زن های عشایر با حفظ وقار و خودداری ساکتند. توضیح آنکه نقاشی های زنان عشایر ایران به طور مستقل در کاتالوگی توسط نشر نظر به چاپ خواهد رسید.
شیرین اتحادیه-پاییز 1390


lowsize3.jpg lowsize4.jpg lowsize6.jpg lowsize7.jpg 183356lowsize.jpg