موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_855642-contemprory[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

"هنر معاصر " در ماه مهر


"هنر معاصر " در ماه مهر

files_events_1-contemprary[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

مراسمی به مناسبت انتشار کتاب دکتر حمید کشمیرشکن با عنوان "هنر معاصر"   در روز جمعه 22 خرداد ساعت

19 در  ماه مهر برگزار خواهد شد.

در این جلسه آقایان پرویز تناولی، دکتر علی رضا سمیع آذر و دکتر حمید کشمیر شکن سخنرانی خواهند کرد.

بدین وسیله، موسسه فرهنگی و هنری ماه مهر و موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر، از  علاقه مندان برای

شرکت در این رویداد دعوت به عمل می آورند.