موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_photo[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

دوره جدید کارگاه نقد عکس در ماه مهر


دوره جدید کارگاه نقد عکس در ماه مهر

files_events_457707_231109[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

دوره جدید "کارگاه نقد عکس" توسط استاد حمید سوری در تابستان 94 در موسسه ی ماه مهر،  روزهای

شنبه ساعت 16:30 تا 19:30  برگزار خواهد شد.

فرصت ثبت نام  در کارگاه فوق تا 16 تیرماه تمدید شد.