موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_3.34.58_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

روز طبیعت


روز طبیعت

files_events_747094Screen_Shot_2019-04-11_at_3.34.58_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

پذیرایی از شاهزاده در هوای آزاد از محمد قاسم، کتابخانه بریتانیا 
روز طبیعت خجسته باد.