موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_3.27.13_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

در سوگ سیاوش


در سوگ سیاوش

files_events_117887Screen_Shot_2019-04-11_at_3.27.13_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

ازاینکه استاد سیاوش مظلومی دیگر در کنارمان نیستند سوگواریم.