موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_3.16.49_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز پیت موندریان


زادروز پیت موندریان

files_events_346481Screen_Shot_2019-04-11_at_3.16.49_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

هفتم مارس، زادروز پیت موندریان نقاش انتزاع گرای قرن بیستم 
پیت موندریان (1872-1944 میلادی) در مقام یکی از رهبران انتزاع هندسی، تاثیری وسیع و عمیق بر هنر و معماری مدرن گذاشته است. او با طرح نظریه نئوپلاستی سیسم، تحولی در انتزاع ناب به وجود آورد. این سبک که خود تقلیدی بود از آنچه در مجله هلندی هوادار اندیشه های موندریان به کار می رفت، جنبشی زود گذر بود که به طور کلی د- استیل نامیده می شد.  در نظام زیبایی شناسی موندریان نه فقط شگردهای بازنمایی و فضای سه بعدی، بلکه همچنین خط های منحنی، کیفیت های احساس برانگیز بافت و سطح و جذبه عاطفی رنگ، حذف می شود. تابلوی ترکیب بندی با سرخ، آبی و زرد سبک موندریان را در ساده ترین شکل آن نشان می دهد. او طراحی اش را به خطوط افقی و عمودی و رنگ گزینی اش را به سه رنگ اصلی سرخ، زرد و آبی به اضافه سیاه و سفید محدود می کند. بازنمایی تماماً حذف شده است. با این حال، بوم هایش به هر معنی که در نظر بگیریم نقاشی به شمار می روند.