موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_3.15.39_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز میکل آنژ


زادروز میکل آنژ

files_events_967423Screen_Shot_2019-04-11_at_3.15.39_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

ششم مارس، زادروز میکل آنژ پیکره ساز، نقاش، معمار و شاعر ایتالیایی دوره رنسانس 

میکل آنجلو بوئوناروتی (1475- 1564 میلادی) از مهم ترین هنرمندان دوران رنسانس و زمینه ساز جنبش منریسم به شمار می آید. در تاریخ هنر غرب، شاید هیچ هنرمندی به حد او اثرگذار نبوده است. معاصرانش او را «میکل آنژ ملکوتی» می نامیدند. گرچه میکل آنژ معمار، پیکره ساز، نقاش، شاعر و مهندس بود، اما پیش از هر چیز خود را پیکره ساز می دانست و این عنوان را برتر از نقاش می شمرد، زیرا که به زعم او پیکره ساز از نیرویی خداوندی در «ساختن انسان» برخوردار است. زمینه عقاید و افکار میکل آنژ در ارتباط با فیلسوفان نوافلاطونی، هنرمندان، شاعران و ادیبان محفل لورنتسو د مدیچی –حامی هنری اش- شکل گرفت. میکل آنژ با خلق یک قرینه مفهومی با ایده های افلاطون، بر این باور بود که تصویری که دست هنرمند می آفریند باید از ایده ای در ذهن او برخاسته باشد. پس، آن واقعیتی که نبوغ هنرمند باید بیافریند ایده است.