موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_2.29.08_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز ساسان افشارزاده


زادروز ساسان افشارزاده

files_events_332758Screen_Shot_2019-04-11_at_2.29.08_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

نهم اسفندماه،زادروز ساسان افشارزاده،عکاس و استاد موسسه را شادباش میگوییم.