موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-01-24_at_2.48.17_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نشست بینا رشته ای، پیرامون موضوع نمایشگاه هماوردی در نگارخانه ماه مهر


نشست بینا رشته ای، پیرامون موضوع نمایشگاه هماوردی در نگارخانه ماه مهر

files_events_314034Screen_Shot_2019-01-24_at_2.48.17_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

این نشست با عنوان "خویش تن، قدرت، سیاست" و با حضور دکتر نیره توکلی ( مدیر گروه جامعه شناسیِ هنرِ انجمن جامعه شناسی ایران)، مهدی تدینی (پژوهشگر، مترجم و نویسنده در حوزه ی ایدئولوژی پژوهی)، دکتر بهنام کامرانی ( هنرمند تصویری، نویسنده و منتقد هنری، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر)، رامیار منوچهرزداه (هنرمند)، آسیه سلیمیان ( کیوریتور و مدراتور) در روز جمعه پنج بهمن هزار و سیصد و نود هفت، از ساعت هجده تا بیست در گالری ماه مهر برگزار می‌شود.
- گالری ماه مهر
جردن، خیابان نیلوفر، پلاک هفت، موسسه ی ماه مهر