موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-01-09_at_10.25.17_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز دوره حجم یک


آغاز دوره حجم یک

files_events_706368Screen_Shot_2019-01-09_at_10.25.17_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

این دوره 19 دی ماه 97 در روز های چهارشنبه و از ساعت 10 تا 13 توسط نرگس حریریان برگزار می‌شود.
در این دوره هنرجویان با عناصر بصری پایه مانند؛ نقطه، خط، سطح، حجم، بافت، رنگ و نور که در فضای سه-بعدی تجسم می یابند، آشنا می شوند. در این راستا هنرجویان امکانات بی شمار ترکیب و قرار گیری این احجام را در فضا بدون در نظر داشتن موضوعی خاص بررسی میکنند.  تمرین های کلاس با دو روش اجرا میشود ابتدا طراحی و سپس ساخت احجام کوچک با مواد مختلف برای توسعه ذهن و توان تجسم هنرجو.