موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-01-09_at_10.10.38_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز هانری ماتیس


زادروز هانری ماتیس

files_events_Screen_Shot_2019-01-09_at_10.11.17_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

سی و یکم دسامبر، زادروز هانری ماتیس، هنرمند فوویست قرن بیستم 
هانری ماتیس (1869- 1954 میلادی) هنرمند اصلی گروه فووها بود که باور داشت رنگ می تواند در القای معنا نقش اصلی را بازی کند و بسط این اصل را هدف خود قرار داد. ماتیس رویکرد خود را چنین توضیح می دهد: «آنچه فوویسم را شاخص می کند آن است که ما رنگ های تقلیدی را کنار گذاشتیم و با رنگ های ناب واکنش های قوی تری برانگیختیم». بنابراین، برای ماتیس و فووها، رنگ در میان عناصر مربوط به فرم بیش از همه مسئول انسجام تصویری به شمار می رفت و بار انتقال معنا را به دوش می کشید. ماتیس در آثارش می خواهد بگوید نقاشی نه یک بازنمایی واقعیت مشاهده شده، بلکه جانمایی آهنگین خط و رنگ در سطحی تخت است. او نشان می دهد که تصویر طبیعت را تا کجا می توان ساده کرد و از اجزای آن کاست بی آنکه خواص بنیادینش نابود شود و نتیجتاً نوعی تزئین سطحی صرف از آن برجا بماند. ماتیس در درجه نخست به فعل نقاشی کردن توجه داشت. این فعل در نظر او تجربه ای چنان لذت بخش بود که او می خواست آن را به بیننده انتقال دهد.Screen Shot 2019-01-09 at 10.11.06 PM.png Screen Shot 2019-01-09 at 10.10.56 PM.png