موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-17_at_12.57.11_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

پنجاه و پنج سال هنر ویدئو


پنجاه و پنج سال هنر ویدئو

files_events_206287Screen_Shot_2018-12-17_at_12.57.11_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
دوره پنجاه و پنج سال هنر ویدئو توسط شهرام انتخابی در روزهای پنجشنبه و از ساعت ۲ تا ۵ عصر در موسسه برگزار خواهد شد. 
طول دوره: هفت جلسه سه ساعته
آغاز دوره پنج شنبه ۲۲ آذرماه