موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-02_at_1.16.35_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز دوره جواهرسازی


آغاز دوره جواهرسازی

files_events_632339Screen_Shot_2018-12-02_at_1.16.35_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

 دوره جواهرسازی، روز سه شنبه ۱۳ آذر توسط مونا پاد آغاز شد.