موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-02_at_12.58.22_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

رضا مافی‌


رضا مافی‌

files_events_446963Screen_Shot_2018-12-02_at_12.58.22_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

رضا مافی‌ (1322-1362) 
پنجم آذرماه سالروز رضا مافی هنرمند معاصر و بنیانگذار نقاشیخط  
رضا مافی را به درستی پیشگام نقاشی خط برای زنده نگاه داشتن هنر خوشنویسی نستعلیق می‌دانند. وی در خلق آثارش از شیوه‌ها و مواد گوناگون و جدید دریغ نمی‌کرد و همواره به تجارب جدید دست می‌زد.