موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-02_at_12.54.49_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

ژوژمان هنرجویان حجم چهار


ژوژمان هنرجویان حجم چهار

files_events_532417Screen_Shot_2018-12-02_at_12.54.49_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

سی آبان نود و هفت ژوژمان هنرجویان حجم چهار با حضور استاد حریریان در موسسه ماه مهر برگزار شد.