موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-02_at_12.28.38_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز نصرت ا... مسلمیان


زادروز نصرت ا... مسلمیان

files_events_970921Screen_Shot_2018-12-02_at_12.28.38_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

بیست و هفتم آبان ماه، زادروز نصرت ا... مسلمیان، نقاش و استاد موسسه را شادباش میگوییم.