موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-11-03_at_12.56.45_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

فیاک


فیاک

files_events_136946Screen_Shot_2018-11-03_at_12.56.45_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

نمایشگاه سالانۀ هنر معاصر پاریس روز پنجشنبه ١٨ اکتبر/٢۶ مشهر در "گراند پاله"ی پاریس گشایش یافت. امسال ١٩۵ گالری از ٢٧ کشور در "فیاک" حضور دارند.