موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-11-03_at_12.29.01_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

دومین بی ینال تهران


دومین بی ینال تهران

files_events_782769Screen_Shot_2018-11-03_at_12.29.01_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

 در تاریخ 28 فروردین ماه 1339 ه.ش. دومین بی ینال تهران به اهتمام اداره روابط بین المللی و انتشارات هنرهای زیبای کشور در کاخ ابیض در تهران افتتاح شد و مدت یک ماه ادامه داشت.در این بی ینال نزدیک به 222 تابلوی نقاشی و 15 مجسمه و چندین نقش برجسته از هفتاد و یک هنرمند گردآوری شده و در معرض تماشا و قضاوت قرار گرفت. داوران این بی ینال، دکتر جینو باکتی، بازرس کل هنرهای زیبا در وزارت فرهنگ ایتالیا، رئیس اداره هنرهای معاصر و نمایشگاههای هنرهای زیبای رم؛ فرانک الکار، منتقد هنری و مدیر جمعیت دوستداران هنر در پاریس؛ دکتر کورت مارتین، مدیر کل موزه های استان باویر از مونیخ، ژرژ پیمان، منتقد هنری و نایب رئیس سندیکای مطبوعات هنری فرانسه؛ مهندس محسن فروغی، استاد و رئیس دانشکده هنرهای زیبا؛ محسن مقدم، استاد دانشکده هنرهای زیبا و مهندس پرویز موید عهد، دانشیار دانشکده هنرهای زیبا بودند.