موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-03_at_12.01.01_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

علی اکبر خان مزین الدوله


علی اکبر خان مزین الدوله

files_events_211639Screen_Shot_2018-09-03_at_12.01.01_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
علی اکبر خان مزین الدوله (1263-1351 ه.ق.) از بانیان آموزش اصول و قواعد طبیعت پردازی در نقاشی ایران بود. وی همراه گروهی به اروپا رفت و در مدرسه هنرهای زیبای پاریس آموزش دید. هنگام بازگشت، به ناصرالدین شاه زبان فرانسه و نقاشی می آموخت و از شاه لقب نقاش باشی گرفت. محمد غفاری (کمال الملک) از شاگردان وی است.