موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-03_at_11.59.18_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

تاریخ هنر جهان


تاریخ هنر جهان

files_events_385369Screen_Shot_2018-09-03_at_11.59.18_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
تاریخ هنر جهان
استادان: دکتر هلیا دارابی – دکتر کامبیز موسوی اقدم
شناخت تاریخ هنر برای فعالیت هنری ما چه اهمیتی دارد؟ پرداختن به گنجینۀ تصاویر چه راه‌هایی برای شناخت موقعیت امروز در مقابل ما قرار‌ می‌دهد؟ در طول دو ترمِ پیشِ رو به بررسی ضرورت ساخت تصویر در گذر تاریخ خواهیم پرداخت. در ترم اول، پس از نگاهی به روش‌های تحلیل و نقد در تاریخ هنر جدید، در روند مطالعۀ تاریخیِ هنر، ابتدا به هنر پیشاتاریخی و دوران باستان خواهیم پرداخت و سپس هنر اروپا را از سده‌های میانه تا رنسانس و باروک دنبال خواهیم کرد. ترم دوم به زمینه‌های ظهور و بسط مدرنیسم هنری اختصاص دارد و از عصر روشنگری در اواخر قرن هجدهم آغاز می‌شود و تا آستانۀ جنگ جهانی دوم ادامه می‌یابد. ابتدا نهضت‌ها و گرایش های هنریِ زمینه‌ساز مدرنیسم - اعم از نئوکلاسی‌سیسم، رمانتیسم و رئالیسم- معرفی خواهد شد و سپس سبک‌های مدرنیستی، از امپرسیونیسم تا کوبیسم و فوویسم، و از دادا تا سوررئالیسم، کنستروکتیویسم و هنر انتزاعی، مورد بررسی قرار خواهد  گرفت. در طول این دو ترم به هنر ایران نیز نگاهی اجمالی خواهیم داشت.