موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-18_at_1.10.36_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

بیست و دوم تیرماه زادروز دکتر علیرضا سمیع آذر


بیست و دوم تیرماه زادروز دکتر علیرضا سمیع آذر

files_events_911883Screen_Shot_2018-07-18_at_1.10.36_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

بیست و دوم تیرماه زادروز دکتر علیرضا سمیع آذر، مدیر موفق فرهنگی و استاد موسسه را شادباش می گوییم.