موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-11_at_11.03.24_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز دهمین دوره "کارگاه آزاد عکاسی"


آغاز دهمین دوره "کارگاه آزاد عکاسی"

files_events_292026Screen_Shot_2018-07-11_at_11.03.24_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
سه شنبه ۲۶ تیرماه آغاز دهمین دوره "کارگاه آزاد عکاسی" توسط استاد مهران مهاجر