موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-07-04_at_10.53.14_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

سخنرانی مایکل جها مسئول حراج کریستیز در خاورمیانه


سخنرانی مایکل جها مسئول حراج کریستیز در خاورمیانه

files_events_463707Screen_Shot_2018-07-04_at_10.53.14_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
سخنرانی مایکل جها مسئول حراج کریستیز در خاورمیانه در ورک شاپ مارکت هنر در ایران توسط موسسه ماه مهر برگزار شد.