موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2001-01-02_at_2.03.37_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز هفتمین دوره کارگاه آموزشی مجسمه های کوچک


آغاز هفتمین دوره کارگاه آموزشی مجسمه های کوچک

files_events_295301Screen_Shot_2001-01-02_at_2.03.37_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
آغاز هفتمین دوره کارگاه آموزشی مجسمه های کوچک استاد تناولی و خانم پاد در موسسه ماه مه