موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2001-01-02_at_1.58.58_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز دوره عکاسی پایه ۱ و ۲


آغاز دوره عکاسی پایه ۱ و ۲

files_events_124538Screen_Shot_2001-01-02_at_1.58.58_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
آغاز دوره عکاسی پایه ۱ و ۲ 
استاد محمد غفوری
شنبه ۹ تیرماه ساعت ۸_