موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2001-01-02_at_1.56.43_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

۸ تیر، زادروز محمد احصایی


۸ تیر، زادروز محمد احصایی

files_events_632391Screen_Shot_2001-01-02_at_1.56.43_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
۸ تیر، زادروز محمد احصایی، خوشنویس و  از پایگذاران نقاشی خط معاصر ایران را شاد باش می گوییم.