موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-06-13_at_10.22.59_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

سخنرانی مژگان والی پور در روز پایانی نمایشگاه استادان نقاش سنندج


سخنرانی مژگان والی پور در روز پایانی نمایشگاه استادان نقاش سنندج

files_events_442302Screen_Shot_2018-06-13_at_10.22.59_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
سخنرانی مژگان والی پور مدیر گالری والی و یکی از موسسین موسسه ماه مهر در روز پایانی نمایشگاه استادان نقاش سنندج