موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-05-24_at_12.28.05_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز شانزدهمین دوره تاریخ هنر معاصر دکتر علیرضا سمیع آذر


آغاز شانزدهمین دوره تاریخ هنر معاصر دکتر علیرضا سمیع آذر

files_events_634805Screen_Shot_2018-05-24_at_12.28.05_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
آغاز شانزدهمین دوره تاریخ هنر معاصر  دکتر علیرضا سمیع آذر، دوشنبه ۷ خرداد